Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

 

OSNOVNI PODATKI

 

Polni naziv : MLADINSKI INFORMATIVNI IN KULTURNI KLUB MURSKA SOBOTA

Skrajšan naziv: MIKK MURSKA SOBOTA

Pravni status: Javni zavod

Naslov/sedež: Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA

Telefon: 02 5349890  Faks: 02 5349892

E-mail: info@mikk.si

www-stran: http://www.mikk.si

Matična številka: 5986435

Davčna številka: SI78192072

Št. proračunskega uporabnika: 38172

Šifra glavne dejavnosti: 90.030

Številka transakcijskega računa: 01280-6033233588

Ustanovitelj: MO MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, 9000 MURSKA SOBOTA

 

Odgovorna oseba:

Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe:

ALEŠA KOVAČ, v.d. direktorica  

e-mail: alesa.kovac@mikk.si

 

Vodja in koordinator kulturnega programa

Ime in priimek:

VLADIMIR PETKOVIĆ

e-mail: vladimir.petkovic@mikk.si

 

Vodja in koordinator Multimedijskega centra MIKK

Ime in priimek:

MAJA ŠKRBIČ

e-mail: maja.skrbic@mikk.si

 

ORGANI MIKK:

-          direktorica (odgovorna oseba)

-          svet zavoda

 

Kataloga informacij javnega značaja

 

 1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa:

MLADINSKI INFORMATIVNI IN KULTURNI KLUB MURSKA SOBOTA

Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA

Odgovorna uradna oseba:

Aleša Kovač, v.d. direktorica

Datum prve objave kataloga:

01.02.2006

Datum zadnje spremembe:

18.06.2012

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.mikk.si

Druge oblike kataloga

tiskana oblika, dostopna v upravi MIKK-a

 

 

 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa:

Poslanstvo MIKK je trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti za mlade v Mestni občini Murska Sobota na področjih kulture,  izobraževanja, informiranja in svetovanja ter razvedrilnih dejavnosti. 
MIKK zagotavlja: 
– redno identifikacijo potreb in interesov mladih; 
– oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov; 
– vzpodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih lastnih programov in aktivnosti; 
– izvajanje ostalih programov in aktivnosti, zanimivih za mlade; 
– povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju dela z mladimi in za mlade lokalno in širše; 
– koordiniranje dela na področju dela z mladimi in za mlade; 
– podpora formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov z mladimi in za mlade v lokalnem okolju; 
– drugo, po potrebah ciljne skupine.

Organigram organa

Povezava na ločen dokument

2.a Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba

ALEŠA KOVAČ, v.d. direktorica

 tel.: 02 534 98 90 

e-mail: alesa.kovac@mikk.si

2.b Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Državni predpisi

·       http://www.uradni-list.si/1

·       http://zakonodaja.gov.si/

Predpisi EU

·       http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

 

Ustanovni akt MIKK M. Sobota

·       http://www.uradni-list.si/1/content?id=50275

.     http://www.uradni-list.si/1/content?id=52590

·       http://www.uradni-list.si/1/content?id=57342

·       http://www.uradni-list.si/1/content?id=74488

Interni akti MIKK M. Sobota

        Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mladinskega informativnega in kulturnega kluba s prilogami (Katalog delovnih mest, Kadrovski načrt, Organigram delovanja MIKK)

·       Poslovnik sveta zavoda MIKK

·       Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti

·       Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri vodenju evidence obiskovalcev internetnice

·       Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

·       Pravilnik o računovodstvu javnega zavoda MIKK Murska Sobota

·       Pravilnik o blagajniškem poslovanju

·       Pravilnik o popisu

·       Register tveganj

·       Hišni red

2.c Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Predlogi predpisov

§        http://www.dz-rs.si/

§        http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

§        Program dela in finančni načrt MIKK M. SOBOTA 2012

 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

§        Organ ne vodi sodnih in zakonodajnih postopkov, razen sprejema internih aktov in upravnih postopkov z izdajo sklepov.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc

§        Evidenca javnih naročil male vrednosti

§        Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti, organ pridobiva podatke v evidenci (po uradni dolžnosti, na podlagi vlog),

§        opis in pogoji dostopa do evidence v skladu z 10. členom uredbe

§        evidenca ni povezana z drugimi javnimi evidencami

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk

§        Evidenca obiskovalcev internetnice,

§        Evidenca se vodi za pridobitev gesla in s tem brezplačen dostop do svetovnega spleta v e-točki oz. internetnici

§        Dostop do podatkov je omogočen le z uporabo gesla,

§        Dostop je omogočen le zaposlenim v e-točki

 

 

 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno

na sedežu MIKK M. Sobota. Pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij

javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena, če bi razkritje podatkov pomenilo poseg v davčno ali drugo tajnost oziroma v varstvo osebnih podatkov.

§        Uradne ure za dostop do informacij javnega značaja so ob sredah med 10.00 in 11.00 uro, na sedežu MIKK-a, z možnostjo vpogleda v dokumentacijo, listine…

§        Organ zagotovi, informacije javnega značaja, ki jih posreduje v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami. Tako, da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

 

§        Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije organ prosilcu zaračuna materialne stroške v skladu s ceno fotokopije po veljavnem sklepu o določitvi cen za opravljeno storitev.