JAVNI POZIV ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKIH STORITEV V ČASU IZVEDBE DOGODKOV V MESECU JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU 2023

Javni zavod Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (v nadaljevanju MIKK) razpisuje javni poziv za 

OPRAVLJANJE GOSTINSKIH STORITEV V ČASU IZVEDBE DOGODKOV V MESECU JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU 2023.

Pogodba bo s posameznimi izvajalci sklenjena v obdobjih, za določeno obdobje, in sicer največ za en (1) teden. Posamezne izvajalce za predvideno časovno obdobje bo med prijavljenimi izbiral direktor v skladu z načeli transparentnosti, enake obravnave in dobrega gospodarjenja.  

MIKK (naročnik) se zavezuje, 

 • da bo z izvajalcem podpisal pogodbo, v kateri se določi čas trajanja pogodbe in predvideni čas izvajanja prireditve, ki predstavlja tudi čas opravljanja gostinske ponudbe, 
 • da bo izvajalcu omogočil opravljanje storitve v lastnih prostorih, dovolil uporabo za izvajanje potrebne opreme in zagotovil s pogodbo predvideni potrošni material (potrošni material za sanitarije, potrošni material za ponudbo Illy kave), 
 • omogočil dostavo za izvajanje storitve potrebnega materiala in začasno skladiščenje v za to določenem prostoru, 
 • pridobil ustrezna dovoljenja za izvedbo prireditve, 
 • poskrbel za promocijo in oglaševanje prireditve,
 • poskrbel za varovanje prireditvenega prostora.

Izvajalec lahko v namen opravljanja gostinskih storitev v času izvedbe pogodbeno predvidenih dogodkov uporablja obstoječo gostinsko opremo MIKK-a in materialno zalogo ponudbe kave Illy. Materialno zalogo prevzame s konsignacijsko dobavnico. Oprema in materialna zaloga ostaneta last MIKK-a. Materialni stroški porabe materiala se obračunajo posebej po porabi in računovodskih standardih, brez provizije. 

Izvajalec mora biti registriran za opravljanje gostinske dejavnosti, zagotavljati pestrost ponudbe, ter zagotavljati natančno in dosledno izvedbo pogodbenih določil, opredeljenih v naslednjem odstavku. 

Izvajalec se bo s pogodbo obvezal, 

 • da bo zagotovil izvajanje gostinske storitve in za izvajanje potreben kader po lastni presoji glede na podatke o predvideni obiskanosti prireditve, 
 • da bo upošteval in izvajal vse zakonsko določene standarde, ki zadevajo gostinsko dejavnost, 
 • da bo storitev izvajal izključno v dogovoru z MIKK in skladno s programskimi vsebinami posamezne prireditve,
 • da bo vestno in v skladu z dogovorom izvajal gostinske storitve v času prireditev, zagotovil red in čistočo sanitarij po določilih, ki obvezujejo gostinsko dejavnost, kakor tudi po koncu prireditve, 
 • da bo ponudbo in cenik predložil in uskladil z vodstvom MIKK, 
 • da bo poravnal materialne stroške, ki bodo nastali z opravljanjem storitve (poraba materiala za Illy kavo natančno po računovodsko predvideni porabi, participacija pri stroških elektrike po kilovatni uri in vodarine, pri čemer 30% stroškov v pogodbeno določenem času po urah pade na opravljanje gostinske storitve, 
 • da bo poravnal pristojbine, ki padejo na opravljanje gostinske dejavnosti v pogodbeno predvidenem času (Ipf, Sazas, zavarovanje odgovornosti),  
 • da bo v primeru, če ne bi mogel izpolniti dogovorjenih obveznosti na določen termin, odpoved pogodbe sporočil vsaj 2 dni pred pričetkom aktivnosti, razen v primeru okoliščin, na katere sam ne more vplivati. 

Izvajalec:

 • se ne sme v prostoru zadrževati samostojno izven v pogodbi predvidenega časa, 
 • ne sme uporabljati prostora in opreme izven namena opravljanja v pogodbi predvidene storitve, 
 • dostava materiala se opravi v za to določenem terminu in ob prisotnosti pooblaščene osebe MIKK, 
 • gostinec lahko skladišči material za potrebe opravljanja storitve izključno v za to predvidenem prostoru in z vednostjo pooblaščene osebe MIKK.  

Naročniku pripada 10% od skupnega zneska prometa od prodaje na dogodku. Izvajalec je dolžan naročniku sporočiti podatke od skupnega prometa najkasneje v roku 3 dni po prireditvi. Naročnik bo na podlagi pridobljenih podatkov izvajalcu izstavil račun. 

Javni poziv je odprt do 7. julija 2023 do 12. ure. Vloge se bodo obravnavale prednostno po času prispetja. Izvajanje gostinske ponudbe se bo proporcionalno razporedilo med prijavljene ponudnike, ki bodo ustrezali pogojem. O dokončem izboru odloča izključno naročnik. Kontaktna oseba: Robert Titan, 031 356 235, robert.titan@mikk.si

Prijavite se lahko na spodnjem obrazcu: 

https://forms.gle/FCLVvLwBjvfZKmd69

DELI