MLADINSKI DELAVEC I-št. operacije OP20.02316

Projektno delovno mesto: MLADINSKI DELAVEC I – (ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU – 1) – M/Ž

Opis delovnega mesta: 

Mladinski delavec bo vključen v vse obstoječe aktivnosti mladinskega centra, z namenom spoznavanja načina dela v mladinskem centru in s ciljem spoznavanja definicije mladinskega dela, ki obseg širok spekter znanj in veščin. Med drugim bo v sodelovanju z mladimi načrtoval in izvajal mladinski program glede na njihove potrebe, jim omogočal razvoj lastnih kompetenc, ipd. Udeležen bo tudi v poslovno-upravnih procesih, kar mu bo dalo osnovno predstavo kaj vse je potrebno urediti za izvedbo neke aktivnosti/projekta. S tem si bo razen kompetenc mladinskega dela pridobil tudi osnovno znanje s področja podjetništva.

Opis konkretnih zadolžitev: 

 • vzpostavitev sistema neformalnega izobraževanja z namenom pridobivanja kompetenc mladih za lažjo zaposljivost;
  • ta aktivnost predvideva komunikacijo in sodelovanje z lokalnimi obrtniki, podjetniki in inovatorji, predvsem mladimi, ki so sami razvili svojo idejo in so pripravljeni pomagati mladim pri razvoju lastnih kompetenc, na podlagi primerov dobrih praks,
  • aktivnost bo potekala čez celotno obdobje zaposlitve in bo zgrajena tako, da bo kontinuirano lahko potekala tudi še po tem času,
  • izobraževanje bo potekalo v obliki delovnih skupin, občasno tudi v obliki predavanj in okroglih miz, mladim bo ponujena možnost razvijanja kompetenc tudi v mladinskem centru v obliki prirejanja dogodkov, skozi katere se bodo mladi učili o poteku poslovnih procesov, bogatili svoje znanje in razvijali veščine, ki jim bodo koristile tudi v bodoče.
  • Naloge mladinskega delavca: 
   • mladinski delavec bo organiziral in izvajal aktivnosti, ki bodo privabile mlade v ta projekt; za potrebe aktivnosti bo naredil raziskavo med mladimi s katero bo ugotavljal potrebe ciljne skupine in njihovo željo po participaciji, v skladu z ugotovljenimi rezultati bo pripravil načrt in obliko promocije s katero bo privabljal mlade k sodelovanju, po pripravi načrta aktivnosti bo skrbel tudi za njihovo izvedbo, pripravil bo tudi finančni načrt,
   • skrbel bo za komunikacijo s partnerji; na podlagi lastne presoje in poizvedbe, bo skušal privabiti želene zunanje partnerje k sodelovanju, tekom aktivnosti bo aktivno komuniciral s partnerji in po potrebi prigajal program tudi njihovim željam, 
   • skupaj z udeleženci razvijal ideje; njegova naloga bo tudi aktivno sodelovati v procesu, pomagati udeležencem razvijati idejo in jo pripeljati do realizacije,
   • poročanje o uspešnosti projektov in akcij.
 • vpeljava programov za ozaveščanje o pomembnosti dobrega psihofizičnega stanja mladih
  • ob zviševanju delovnega tempa v šolah in tudi nasplošno v življenju, postaja tema psihofizičnega stanja posameznika, vse bolj pereča tema. Dokler se človeku v življenju ne zalomi, se ne prične zavedati o pomembnosti dobrega psihofizičnega stanja za optimalno delovanje v šoli, službi in v zasebnem življenju.
  • aktivnost bo obsegala poizvedbo o trenutnem stanju med mladimi, iskanje mnenj stroke o tej temi in predlaganih ukrepih, oblikovanje lastnega pogleda na tematiko, iskanje rešitev med mladimi sami in oblikovanje aktivnosti za izboljšanje stanja.
  • Naloge mladinskega delavca: 
   • Komunikacija s stroko o tej tematiki, ki vsebuje poizvedbo o trenutnih ukrepih na tem področju v lokalnem okolju, iskanje lokalnih akterjev in njihovo angažiranje za sodelovanje,
   • Pogovor z mladino o njihovem pogledu in izkušnjah na tem področju,
   • Oblikovanje ukrepov za izboljšanje stanja skozi aktivnosti, ki bi bile smotrne in dosegljive za čim širši sklop mladostnikov,
   • Organizacija in izvedba aktivnosti, vključno z načrtovanjem programa in finančnega načrta,
   • poročanje o uspešnosti projektov in akcij.
DELI