Mladinska kultura skozi tuje oči / Youth culture through foreign eyes

Mladinska kultura skozi tuje oči / Youth culture through foreign eyes  
Končni produkcijski video dogajanja v MIKKu Murska Sobota EVS prostovoljca Migue Péreza . November 2019
Projekt Mladinska kultura skozi tuje oči– 2018-2-SI02-KA125-014760 je projekt prostovoljstva financiran s strani programa Erasmus+:Mladi v akciji pod okriljem Evropske unije. Program Erasmus +: Mladi v akciji v Republiki Sloveniji po koncesiji s strani Evropske komisije vodi Nacionalna agencija Movit.
Končni produkcijski video mesta Murska Sobota EVS prostovoljca Migue Péreza .
November 2019
Projekt Mladinska kultura skozi tuje oči– 2018-2-SI02-KA125-014760 je projekt prostovoljstva financiran s strani programa Erasmus+:Mladi v akciji pod okriljem Evropske unije. Program Erasmus +: Mladi v akciji v Republiki Sloveniji po koncesiji s strani Evropske komisije vodi Nacionalna agencija Movit.

Opis projekta

Projekt Mladinska kultura skozi tuje oči2018-2-SI02-KA125-014760 je projekt prostovoljstva financiran s strani programa Erasmus+:Mladi v akciji pod okriljem Evropske unije. Program Erasmus +: Mladi v akciji v Republiki Sloveniji po koncesiji s strani Evropske komisije vodi Nacionalna agencija Movit.
Projekt se prične izvajati 1. septembra 2018 in uradno zaključi 31. decembra 2019. Projekt se izvaja skupno 16 mesecev.

V okviru projekta se bo izvajala tudi dolgoročna prostovoljska aktivnost, za namene doseganja ciljev projekta, v katero bo vključen prostovoljec/prostovoljka iz Programskih držav Evropske unije.

About the project

Project Youth culture through foreign eyes2018-2-SI02-KA125-014760 is a volunteering project, financed by the Erasmus+: Youth in action programme, which is programme under the European Union. In Republic of Slovenia the Erasmus+: Youth in action programme is carried out by the National agency Movit, under the concession of the European Commission.
Project will begin on September 1st, 2018 and ends on December 31st, 2019. Total duration of the project is 16 months.

As part of the project a longterm volunteering activity will be carried out, into which a volunteer from an EU programme country will be included, with the intention of fulfilling the goals of the project.


Cilji projekta

Kratkoročni cilji:

 • dvig prepoznavnosti mladinskega dela, mladinske kulture in mednarodne mobilnosti mladih v okviru programa Erasmus+:Mladi v akciji pri mladih v lokalni skupnosti,
 •  dvig prepoznavnosti naše organizacije in tudi sorodnih organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela, mladinske kulture in aktivne participacije mladih, z uporabo metod komunikacije, katera je bližja ciljni populaciji, tukaj je mišljena predvsem uporaba avdio-vizualnih metod komuniciranja in obveščanja preko spletnih orodij kot so Facebook, Instagram in Youtube,
 • predstavitveni video organizacije in Mestne občine Murska Sobota.

Dolgoročni cilji:

 • večjo participacijo mladih na področju mladinske politike,
 • pridobivanje izkušenj na področju mednarodnega sodelovanja,
 • zvišanje števila aktivnih prostovoljcev za vsaj 50% in s tem ozaveščanje o pomenu prostovoljstva za razvoj kompetenc,
 • ozaveščanje o pomenu delovanja/sodelovanja v evropskih projektih mobilnosti mladih ter s tem povezano večjo angažiranost mladih za sodelovanje v projektih Erasmus+:Mladi v akciji.

Goals of the project

Short term goals:

 • A rise in the level of recognition of Youth work, youth culture and international mobility of youths as part of te Erasmus+: Youth in Action programme in te local community,
 • A rise in the level of recognition of our organization and similar local organizations, working on the field of youth work, youth culture and active participation of youths, with the use of methods of communication closer to the target population, particularly using audio-visual methods of communication and notification using web platforms like Facebook, Instagram and YouTube,
 • Making a promotional video of our organization and City municipality of Murska Sobota.

Long term goals

 • Higher participation of youths in youth policy,

Acquiring experience in the field of international cooperation,

 • Raising the number of active volunteers by atleast 50% and raising awareness about the importance of volunteering for developing competences,
 • Raising awareness about the meaning of working/cooperating in European youth mobility projects and with it connected higher engagement of youths for participating in Erasmus+: Youth in Action projects.
DELI