MIKKSTREET

MIKKStreet predstavlja aktivnosti, ki se navezujejo na izvedbo aktivnosti na terenu v obliki uličnega mladinskega dela med mladimi na prostorih, kjer se običajno zbirajo mladi in izvedbo aktivnosti v prostorih mladinskega centra MIKK Murska Sobota. Aktivnosti zajemajo prepoznavanje aktualnih problemov mladih v lokalni skupnosti, promocijo mladinskega dela in mladinskega centra MIKK Murska Sobota, povezovanje neformalnih skupin mladih za vključevanje v solidarnostne akcije, vključevanje mladih v redne aktivnosti mladinskega centra ter sodelovanje v programih mednarodne mobilnosti mladih, tedensko informiranje mladih o priložnostih za mlade preko informacijskih kanalov mladinskega centra z uporabo izbranega orodja za informiranje (avdio podkast, video podkast, tekstovni blog), mesečni pogovori oziroma intervjuji z mladimi o njihovih izkušnjah in potrebah ali pa pogovori oziroma
intervjuji s predstavniki aktivnih mladinskih organizacij.
Projekt z oznako 2023-1-SI02-ESC51-VTJ-000140184, ki se izvaja od 1. septembra 2023 do vključno 31. decembra 2024, je sofinanciran v okviru programa Evropska solidarnostna enota.

TEME DEJAVNOSTI
– Državljanska in demokratična udeležba
– Okolje in varstvo narave
– Izobraževanje in usposabljanje
– Ustvarjalnost in kultura


European Solidarity Corps>>>>Volunteering projects

  • Individual volunteer activities >>>>>>Active projects>>>> 2023-1-SI02-ESC51-VTJ-
    000140184 – MIKK Street
  • Team volunteering

MIKKStreet represents activites related to street youth work, with the goal of including young
people in the activities of the youth centre. Activities include identifying the current problems of young people in the local community, promoting youth work and the MIKK Murska Sobota youth center, connecting informal groups of young people to participate in solidarity actions, involving young people in regular activities of the youth center and participating in international youth mobility programs, weekly informing young people about opportunities for young people through the information channels of the youth center using the selected information tool (audio podcast, video podcast, text blog), monthly conversations or interviews with young people about their experiences and needs, or conversations or interviews with representatives of active youth organizations.

The project with the code 2023-1-SI02-ESC51-VTJ-000140184, which is implemented from September 1, 2023 to December 31, 2024 is co-financed by the European Solidarity Corps program.


ACTIVITY TOPICS
– Citizenship and democratic participation
– Environment and natural protection
– Education and training
– Creativity and culture

Z novembrom 2023 sta v MIKK prišla mlada španca, Ari in Mike, kaj delata in s čim se ukvarjata pa lahko spremljate na povezavah:

DELI