Javni razpis za delovno mesto direktorja (M/Ž) javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Številka:  110-0003/2023 – 2 (140)
Datum:  20.1.2023

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/084/1020/11111/1368/1661/1721/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04, 134/2004 – obvezna razlaga odloka, 70/05, 75/06, 11/13 in 1/16) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja (M/Ž) javnega zavoda
Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

  1. Za direktorja javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
  • ima VII. stopnjo izobrazbe,
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
  • strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
  • ima vodstvene sposobnosti.

Kandidat za direktorja je dolžan k prijavi na razpis priložiti program razvoja MIKK-a za mandatno obdobje.

K prijavi za delovno mesto direktorja (M/Ž) javnega zavoda morajo kandidati priložiti:

  1. overjeno fotokopijo diplome, kot dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
  2. opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj, strokovnega poznavanje področja dela javnega zavoda  ter izkazovanja vodstvenih sposobnosti,
  3. izpis delovne dobe (ZPIZ) oz. druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
  4. življenjepis. 

Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh od objave v zaprti označeni ovojnici na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom »razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota – ne odpiraj!«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 8 dni po imenovanju.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

DELI