Razpis za direktorja javnega zavoda MIKK Murska Sobota (M/Ž)

Razpis za direktorja javnega zavoda MIKK Murska Sobota (M/Ž)

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04, 134/2004 – obvezna razlaga odloka, 70/05, 75/06, 11/13 in 1/16)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje delovno mesto DIREKTORJA (m/ž) Javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

• ima VII. stopnjo izobrazbe,

• najmanj 2 leti delovnih izkušenj,

• strokovno pozna področje dela javnega zavoda,

• ima vodstvene sposobnosti.

K prijavi na razpis morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev:

• overjeno fotokopijo diplome,

• izpis delovne dobe (ZPIZ),

• program razvoja Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota za mandatno obdobje,

• življenjepis.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne, pravočasne in ustrezno označene vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi v zaprti označeni ovojnici na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom »razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota – ne odpiraj!«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 8 dneh po imenovanju.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Številka: 110-0001/2018 (131)

Datum: 31. 1. 2018

DELI